Miary elektryczne, flmpermetr. Prawo Ohma

pobrane (3)Nie mamy możności mierzyć prądu elektrycznego bezpośrednio, tak jak mierzymy wodę, spływającą do naczynia, możemy jednak wnioskować o sile lub natężeniu prądu ze skutków, jakie prąd ten wywołuje. Drut, włączony pomiędzy bieguny jednego ogniwa, ogrzewa się bardzo słabo, prawie niedostrzegalnie; ten sam drut, włączony pomiędzy bieguny wielkiego stosu, rozżarza się do czerwoności. Już ztąd można wnioskować, że w drugim wypadku prąd był silniejszy, niż w pierwszym. Włączyliśmy drut cewki pomiędzy bieguny jednego ogniwa i widzimy, że działanie magnetyczne cewki jest bardzo słabe; tylko lekkie opiłki żelazne zostają wciągnięte do środka. Połączmy tę samą cewkę z dużym stosem, a będzie ona w stanie utrzymać w zawieszeniu znaczne ciężary. Widocznem jest, że w drugiem doświadczeniu prąd był silniejszy. Jeżeli w pewnym wypadku prąd, przepływając przez wodę, wywołuje bardzo słabe wydzielanie się gazów, w innym zaś znacznie silniejsze, to i tutaj ten drugi prąd musimy uważać za silniejszy.  Continue reading

ROLA SĄDOWEGO KURATORA RODZINNEGO W PROCESIE KOMPENSACJI SIEROCTWA SPOŁECZNEGO MAŁOLETNICH

rodzinaW literaturze naukowej wykazano wielokrotnie negatywny wpływ izolacji od natu- mliicgo środowiska na wyniki procesu resocjalizacji. W ustawie o postępowaniu w ‚prawach nieletnich w Polsce wśród środków zwalczania i zapobiegania demoralizacji i |i(7ostępczości dominują te, któiych realizacja przebiega w środowisku naturalnym. W praktyce orzeczniczej sądów rodzinnych środkiem stosowanym najczęściej jest nadzór kuratora sądowego, stanowi on około 70% ogółu środków. Continue reading

OBRAZ WŁASNEGO „JA” DZIECI OSIEROCONYCH

rodzinaObraz „Ja” jest treścią świadomości jednostki zawierającej kognitywno-emocjonalne nipokty przeżyć: od poznawania „Ja” do odniesienia siebie do różnych sfer czynności. W obrazie własnego Ja jednostka występuje jako podmiot działania i przeżywania, który określa elementy rzeczywistości jako swoje własne. Obraz „Ja” jako konstrukt teore­tyczny jest rezultatem samopoznania, przeżywania siebie, w którego obrębie mogą za- Ulnleć pewne zaburzenia i konflikty, podobnie jak w innych strukturach osobowościo­wych, których częścią jest „Ja”. Zapewnia on przystosowanie jednostki do rzeczywisto­ści, jest nosicielem zasady realności (Freud, 1960). Przeżycia „Ja” są elementami, skła­dowymi obrazu „Ja”, Continue reading

Daflnlcja usług profilaktyczno-opiekuńczych wobec dziecka i jego rodziny

rodzinaOkrcślenie definicji usług profilaktyczno-opiekuńczych wymaga najpierw wyzna- Mtmlii sobie celu ich funkcjonowania i opisania uczestników procesu, jakim będzie iitl/lolunie pomocy dziecku i rodzinie przy zastosowaniu standardów. Od jakiegoś czasu I»’/dyskusyjne stało się założenie, że celem funkcjonowania systemu pomocy rodzinie |> il wspomożenie w sytuacji kryzysowej rodziny jako całości, w celu wyeliminowania pi/yczyn kryzysu. Dotychczas funkcjonował w Polsce pasywny „system opieki” („opie- kn” państwa wyrażona jest nawet w nazwach struktur, takich jak Departament Opieki i 1′rofllaktyki Społecznej MEN ( Continue reading

WPROWADZENIE DO STANDARDÓW SYSTEMU POMOCY DZIECKU I RODZINIE

rodzinaTegoroczne opracowanie MEN „System opieki nad dziećmi i młodzieżą. Analiza funkcjonowania. Ocena. Kierunki zmian” jako jeden z wniosków dotyczących postulo­wanych kierunków zmian w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą wymienia koniecz­ność odstąpienia od centralnego określania sposobów wykonywania zadań opiekuń­czych. W tym celu postuluje się rezygnację z ustalania rodzajów placówek i tzw. ramo­wych statutów. W wielu publikacjach, dotyczących reformy systemu opieki postuluje się zastępowanie scentralizowanych i pasywnych działań opiekuńczych przez aktywne, pla­nowe i wzmacniające oddziaływania na rodziny zagrożone kryzysem poprzez lokalne Nyslemy pomocy dziecku i rodzinie. Systemy te, konstruowane w oparciu o powiatowe Htruktury samorządowe oraz uzupełniającą funkcję organizacji pozarządowych, plano- wułyby swoje działania na podstawie analizy lokalnych potrzeb Catering Częstochowa .   Continue reading

PRZEMIANY SYSTEMU OPIEKI W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH A KOMPENSACJA SIEROCTWA SPOŁECZNEGO

rodzinaPierwszym wątkiem rozważań będzie zarysowanie przemian, jakie dokonały się w »ynlcmie opieki w Polsce w latach, dziewięćdziesiątych z uwzględnieniem ich wpływu nn możliwości kompensacyjne podejmowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w nMnych układach (opieki naturalnej i sformalizowanej), głównie zastępujących opiekę nul/,inną. Ukazane zostaną pozytywne i negatywne przemiany domów dziecka, w opinii |totlngogów-praktyków. Omówiony zostanie wątek przywracania jakości rodzinnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego oraz sił społecznych, które miałyby to zadanie podejmować pizzeria Częstochowa .   Continue reading

ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI NAD DZIECKIEM W ŚWIETLE NOWYCH ZAPISÓW USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

rodzinaW Polsce nie ma jednej instytucji, która mogłaby służyć interdyscyplinarnym wsparciem rodzinie w całokształcie jej problemów. Poradnictwo jest najczęściej nasta­wione na z poszczególne dziedziny życia rodziny i związane z nimi problemami, np. zdrowiem, wychowaniem dzieci, sytuacją materialną itp. Pożądane ze społecznego punktu widzenia jest umożliwienie całościowego spoj­rzenia na problemy rodziny oraz udzielenia jej komplementarnego wsparcia w jednej instytucji. Reforma administracyjna państwa stwarza możliwość odejścia od resortowe­go sposobu rozwiązywania problemów społecznych, w tym także problemów rodziny. Pracownicy pomocy społecznej, wypełniając swoje zadania, stają często wobec konieczności udzielenia wszechstronnego wsparcia rodzinie zgłaszającej się po pomoc oraz różnorodnych porad pizza Częstochowa  Continue reading

Poziom trzeci – niezmienniki (inwariancje) opieki

rodzinaW ogólnej strukturze form opieki zmienne są z natury rzeczy — jak zasygnalizowa­no wy/oj – postacie zewnętrzne („czysta forma”) oraz swoiste dla każdej z nich funkcje i luińel (specjalności). Wszelako każda forma opieki zawiera i powinna zawierać funkcje i li i .cl inwariantne, fundamentalne, odpowiadające konstytutywnym cechom opieki mię­dzyludzkiej w ogóle. Jest tak, pomimo że w niniejszych rozważaniach dano pierwszeń­stwo temu, co względnie zewnętrzne. Jednak podstawą wszystkich form opieki jest to, i o dla nich wspólne – niezmienniki opieki. Inaczej mówiąc, w każdej formie urzeczy­wistnia się przede wszystkim opieka w rozumieniu przyjętych definicji tego pojęcia, w lak leli wszakże zakresach, jakie są dla nich właściwe, przede wszystkim ze względu na Hinnice czasowe, materialno-organizacyjne podstawy i profil specjalnościowy (por. Z. I >i|browski, 1994, s. 33-72). Powtarza się więc w każdej formie niekoniecznie pełny, ale Jiikiś” zakres zaspokajanych, powszechnych potrzeb podopiecznych Obiady Częstochowa.   Continue reading

Poziom drugi – funkcji i treści specyficznych

rodzinaJak sama nazwa wskazuje, poziom ten w ogólnej strukturze form opieki zawiera i powinien zawierać swoiste dla nich właściwości, czyli to wszystko, co odróżnia je względem siebie i pozwala na identyfikację każdej z nich. Szczególne znaczenie mają tu funkcje złożone, jako że formy te są tworzone do ich spełniania. One też określają obiektywnie specyficzne treści tych form oraz odpowiednie do tego specjalistyczne, profesjonalne kwalifikacje opiekunów-wychowawców. Są zatem czynnikiem kreatyw­nym w potrójnym wymiarze: formy jako takiej, treści jej funkcjonowania i specjali­stycznego przygotowania kadry pedagogicznej, począwszy od jego planu i programu. Poziom ten nie zawsze bywa w różnych dostatecznie i w równym stopniu wyrazisty, Ij. posiadający jednoznacznie wyklarowane funkcje i treści obiady domowe Częstochowa  Continue reading

Poziomy struktury form opieki wyodrębnione według kryterium przed­miotowego

rodzinaNajczęściej i przede wszystkim uwidaczniają się, są mniej lub bardziej wyraźnie postrzegane elementy poziomu pierwszego, zwłaszcza w formach formalnych („instytu­cjonalnych”). Nie dotyczy to w dużej mierze opieki rodzinnej, która jako pierwotna, nieformalna, nie wytworzyła i nie wytwarza rzucających się w oczy jednoznacznie ze­wnętrznych kształtów związanych z jej funkcjonowaniem. Wszelako i tutaj można do­strzec szereg elementów formalnych, takich jak kształty zewnętrzne i wewnętrzne domu mieszkalnego, nazewnictwo dotyczące poszczególnych członków rodziny, formy kon­taktów między nimi, rytuał obrzędowy świąt i uroczystości, Kodeks rodzinny i opiekuń­czy, jako prawne umocowanie tej opieki. Ich podstawową cechą charakterystyczną jest Ni Iny związek z treścią i funkcjami tego układu opiekuńczego, tak że występują prze­ważnie jako oczywiste składniki „natury rzeczy laboratorium spawalnicze  Continue reading

Trudności w starszym wieku szkolnym

rodzinaStarszy wiek szkolny (wczesna młodość) przypada na lata od 15 do 18 roku życia. Trudności wychowawcze tej fazy rozwojowej są podobne jak w okresie dojrzewania, dlatego też temu okresowi rozwojowemu poświęcimy mniej uwagi niż poprzednim, aby nie powtarzać tego, co już zostało powiedziane wcześniej. Nie zlikwidowane w porę trudności wychowawcze niewątpliwie nie znikną same we wczesnej młodości, lecz mogą przybrać znacznie bardziej niebezpieczne rozmiary, gdyż w tym czasie chłopcy i dziewczęta pozostają znacznie dłużej poza zasięgiem kontroli rodziców. Dzieci uczą się na ogół w szkołach znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Jedynie niektóre z nich dojeżdżają do szkół podstawowych. Czas wolny spędzają w pobliżu domu korzystając z placówek osiedlowych lub ze szkoły. Natomiast absolwenci szkół podstawowych niejako odrywają się od środowiska rodzinnego, gdyż szkoły ponadpodstawowe znajdują się w innych dzielnicach lub miastach. Część z nich przebywa w internatach oraz stancjach prywatnych. Kontrola jest więc utrudniona i na czas pobytu dzieci w internacie opiekę nad nimi przejmuje szkoła i placówki opiekuńcze badania ultradźwiękowe.   Continue reading

PROBLEMY WYHCHWANIA SEKSUALNEGO

rodzinaW okresie dorastania następuje wzmożone zainte­resowanie sprawami dotyczącymi płci, zwłaszcza budową anatomiczną mężczyzn i kobiet. Dorasta­jący poszukują atlasów anatomicznych, ilustracji w encyklopediach, a także chętnie sięgają po lite­raturę uświadamiającą ię zainteresowań. Niektórzy rodzice w sposób na­turalny uświadamiają dziecko już od chwili, kiedy pojawią się w okresie przedszkolnym pierwsze py­tania: „A gdzie ja byłem, kiedy mnie nie było?” (autentyczne pytanie zadane przez pięciolatka). Zapoznanie małego dziecka z życiem płodowym i rodzeniem się człowieka, bez szczegółów, których ono nie potrafi zrozumieć, wytwarza zdrową at­mosferę wokół spraw związanych z płcią. ajgorsza jest atmosfera tajemniczości i niedo­mówień. Budzi się wówczas niezdrowe, nienatu­ralne zainteresowanie i chęć podjęcia prób seksu­alnych. Młodzież nie uświadomiona przez rodzi­ców w sposób mądry i zgodny z prawdą, szuka in­nych źródeł informacji, znajdując je najczęściej u kolegów. Sposób takiego uświadamiania bywa odrażający i brutalny, co może zakłócić normalny rozwój heteroseksualny. rażliwość i zainteresowania seksualne, oglą­danie obrazków czy filmów dla dorosłych wywołu­ją często stan podniecenia, co może prowadzić do masturbacji (samogwałtu). Nie jest to zjawisko wyjątkowe, gdyż większość dziewcząt i chłopców w okresie dorastania uprawia samogwałt badania radiograficzne  Continue reading

ROZWÓJ MORALNY I SPOŁECZNY W OKRESIE DOJRZEWANIA

rodzinaRozwój moralności odbywa się pewnymi etapami. Małe dziecko w swym postępowaniu kieruje się, jak to już wiemy z poprzednich rozdziałów, kara­ i i nagrodami. To jest dobre, za co spotyka apro­bata dorosłych. Mama chwali, a więc tak zacho­wywać się należy. Mówi, że źle, jest zagniewana, trzeba tego unikać. U dziecka przedszkolnego do­brem staje się to, co dostarcza przyjemności, co za­spokaja jego pragnienia. Początkowo bardziej boi się i staranniej unika kary, następnie chce zasłu­żyć na nagrodę, ulega dorosłym ze względu na spodziewane korzyści. okresie wczesnoszkolnym zjawia się nowe kryterium — aprobata rówieśników. Dobre jest ta­kie postępowanie, które spotyka się z uznaniem kolegów w szkole (mniej więcej I—II klasa). rzed okresem dojrzewania do opinii kolegów dołącza się autorytet rodziców lub nauczyciela i chęć prze­strzegania ustalonych reguł. fazie dorastania ulegają uwewnętrznieniu normy i reguły postępowania i dziecko przestaje być sterowane z zewnątrz przez dorosłych, a za­chowuje się w określony sposób dlatego, iż sądzi, że tak zachowywać się należy. roces uniezależnienia się rozwoju moralnego od otoczenia przebiega w kontaktach z grupami rówieśników badania nieniszczące  Continue reading

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z DOJRZEWANIA BIOLOGICZNEGO I DORASTANIA SPOŁECZNEGO

rodzinaProces dojrzewania składa się z kilku faz: faza przedpokwitaniowa trwa od 1—2 lat, faza pokwitaniowa — około 4 lat oraz faza popokwitanio- wa — około 1—2 lat. W fazie pierwszej, przypada­jącej na lata od 8—10 roku życia, występuje pewne przyśpieszenie wzrostu, ale jeszcze nie obserwuje się zmian w wyglądzie dziecka. miany pokwitaniowe obejmują: rozwój kośćca, mięśni i narządów wewnętrznych. Za początek fazy pokwitania przyjmujemy nasilające się przy­śpieszenie wydzielania hormonów gonadotropo­wych, w wyniku czego następuje rozwój drugo- i trzeciorzędnych cech płciowych, charakterysty­ znych dla dziewcząt i chłopców (piersi u dziewcząt, narządy płciowe u chłopców, owłosienie łonowe i pachowe). Chłopcy przechodzą mutację głosu. ojrzewanie organizmu nie jest równomierne sale zabaw  Continue reading

TRUDNOŚCI PROCESIE USPOŁECZNIANIA DZIECKA

rodzinaPrzez cały okres nauki w szkole dziecko będzie przebywało w dużym zespole rówieśników: klasy oraz całej społeczności uczniowskiej. Nie przygo­towane starannie przez rodziców do życia w gro­madzie, będzie oszołomione nową sytuacją, nie po­trafi sobie radzić w kontaktach z nowymi koleżan­kami i kolegami i na tym tle mogą powstać różne trudności, aż do lęku przed szkołą włącznie. Szczególnie szkodliwe jest izolowanie dziecka od rówieśników, zabranianie zabaw z nimi w okresie poprzedzającym wstąpienie do szkoły. Nawet roz­poczęcie nauki nie uwalnia niektórych uczniów od nadmiernej kontroli rodzicielskiej: mama lub bab­cia odprowadza do szkoły, a także odbiera po za­kończeniu lekcji. Mały uczeń wstydzi się, że jest traktowany w sposób wyjątkowy, staje się przed­miotem drwiny i przezwisk. Dopiero jakieś prze­kroczenie ważnego zakazu szkolnego może zjed­nać mu sympatię kolegów. zułostkowa opieka, utrudniająca naturalne wejście do grupy rówieśników, dotyczy najczęściej dzieci chorowitych, słabych fizycznie albo jedyna­ków. Kiedy dziecko zrozumie, że jest traktowane inaczej niż ogół rówieśników, będzie czuło żal do rodziców, może stać się opryskliwe, niegrzeczne. rawidłowo przebiegające uspołecznienie pole­ga na zdobywaniu umiejętności współżycia, pozy­skiwania przyjaciół i chęci przebywania z nimi ścianki  wspinaczkowe  Continue reading

ZABURZENIA W ZACHOWANIU SIĘ DZIECKA

rodzinaPrzez zaburzenie w zachowaniu będziemy rozumieli „odchylenie od normy w zachowaniu się danego dziecka”1, przy czym za normę uznajemy zasady mo­ alne, obyczaje i zwyczaje przyjęte w danym śro­dowisku. Im większe odchylenie, tym silniej jest zaburzone zachowanie. Rozpatrując zaburzenia w zachowaniu się dzieci w młodszym wieku szkol­nym zwrócimy uwagę na ich przyczyny oraz obja­wy widoczne nie tylko na terenie rodziny, ale tak­że szkoły oraz w środowisku pozarodzinnym i po­zaszkolnym. Rodzice kierując rozwojem dziecka muszą zwracać uwagę na jego zachowanie w róż­nych sytuacjach, chociaż jest to trudne, kiedy przebywa ono poza domem. Potrzebna jest wów­czas ścisła współpraca ze szkołą. kres rozwojowy, o którym mówimy, jest bar­dzo ważny, gdyż występujące w nim trudności wy­chowawcze dają się znacznie łatwiej usunąć niż w okresie dorastania. Wystarczy nieraz zlikwido­wać przyczynę i zaburzenie ustępuje. Jeżeli dziec­ko nie mogło na przykład dorównać w nauce swym kolegom i stało się z tego powodu opryskliwe i nie­znośne, po wyrównaniu braków na zajęciach re- edukacyjnych wraca do normy. onieważ nieraz bardzo trudno jest wykryć po­wód zaburzeń, dlatego należy brać pod uwagę róż­ne możliwości. Jeśli nauka nie sprawia poważniej­szych kłopotów, a mimo to dziecko jest dokuczli­we, nieposłuszne, może ma zachwiane poczucie bezpieczeństwa — rodzice grożą sobie wzajemnie rozwodem, a ono zastanawia się, co z nim będzie. iech za przykład posłuży zachowanie się Adama, ucznia I klasy, którego ojciec wyjechał za granicę, a matka spotykała się z innym mężczyzną małpi gaj  Continue reading

NIEPOWODZENIA SZKOLNE

rodzinaNajpoważniejszym źródłem problemów wycho­wawczych u dziecka w młodszym wieku szkol­nym (od 7 do 11-12 roku życia) są niepowodzenia szkolne, czyli trudności w opanowaniu programu nauczania. Ich przyczyny mogą być różne. Pro­gram nauczania w naszym systemie szkolnym jest jednakowy dla wszystkich uczniów. Dzieci naj­zdolniejsze nie mają kłopotu z przyswajaniem jego treści i jeśli są dobrze przystosowane do wymagań szkoły, osiągają pozytywne wyniki, są nagradzane bardzo dobrymi ocenami, a rodzice są z nich dum­ni. Jednostki średnio uzdolnione (przy obecnie bowiązujących programach) muszą pracować bardzo pilnie i systematycznie, aby sprostać wy­mogom. Często potrzebują dodatkowej pomocy w domu i osiągają dobre wyniki, jeśli są bardzo pilne. W najgorszej sytuacji znajdują się uczniowie niezdolni sale zabaw  Continue reading

TRUDNOŚCI W ROZWOJU SPOŁECZNYM

rodzinaŻycie ludzkie upływa w ciągłych kontaktach z in­nymi. Człowiek jest istotą społeczną — jego los i powodzenie zależą przede wszystkim od tego, jak iptrafi współżyć z ludźmi. Prawidłowe wychowa- I ule powinno przygotować do umiejętnego współ- I |ycia i współdziałania. Dziecko uczy się dostoso­wywać do wymagań i wzorów grup społecznych, ulaje się stopniowo jednostką społeczną, czyli pra- linie nie tylko przebywać z innymi, ale też bawić »lę i razem wykonywać różne czynności. e wczesnym dzieciństwie niewielka jest zdol- j Rość dzieci do współżycia. Zaznaczono poprzednio, że do trzeciego roku życia nie potrafią one li- I czyć się z potrzebami rówieśników. Jeśli bawią się razem, to jednak nie współdziałają ze sobą. W okresie przedszkolnym potrafią już nawiązywać ‚ kontakty z rówieśnikami, bawić się przyjmując na I Niebie role wyznaczone przez grupę. procesie uspołeczniania dziecka najpoważ­niejsze zadanie przypada podstawowej grupie spo­łecznej, jaką jest rodzina, następnie przedszkolu I i szkole. Współżycia społecznego dziecko musi się nauczyć, i dlatego rodzina powinna stwarzać mu okazje przebywania w grupie sale zabaw dla dzieci  Continue reading

TRUDNOŚCI ROZWOJU MORALNYM

rodzinaDziecko przychodzi na świat ani dobre, ani zło, Wspominaliśmy już, że impulsywne, nie uświa­damia sobie, czy postępuje dobrze, czy źle. Nin przeżywa winy z powodu niewłaściwych zacho« wań, ponieważ nie wie, co jest dobre, a co zło, Jednakże w okresie przedszkolnym, jeśli stosuje się konsekwentne wymagania, zaczyna się orientować, jakie postępowanie jest uznawane przez dorosłych za właściwe, a jakie za naganne. Z biegiem czasu uczy się rozpoznawać istotę dobrego lub złego za­chowania, czyli powstają pierwsze pojęcia moral­ne, chociaż rozbieżność między świadomoś­cią zasad postępowania a stosowaniem się do nich jest duża Drzwi drewniane Gdynia  Continue reading

ZABURZENIA ROZWOJU UCZUĆ I WOLI

rodzinaW okresie przedszkolnym emocje dziecka stają się Imr dziej zróżnicowane niż we wczesnym dziecińniie. Boi się ono na przykład lwa w klatce, bo wie, że jest groźny, a nie tylko dlatego, że jest rzymś nowym i nieznanym. Uczucia nabierają co- iuz wyraźniej zabarwienia intelektualnego. Lgnie do babci, bo jest przekonane, że jest przez nią ko­chane; nie chce zostać z kimś, kogo nie zna. Darzy zaufaniem i przywiązaniem osoby, które wyświad­czyły jakąś dobroć, wywołały pozytywne emocje. Pamięta doznane niegdyś przyjemności i przy­krości. W końcowej fazie okresu przedszkolnego zaczy­nają rozwijać się tzw. uczucia wyższe: społeczne, moralne, estetyczne, intelektualne. Dziecko staje się zdolne do koleżeństwa i przyjaźni, darzy sym­patią jednych rówieśników, odtrąca innych. Potrafi przeżywać radość pod wpływem piękna przyro­dy, sztuki, satysfakcję sprawia mu samodzielniej, przeczytany wyraz lub zdanie czy rozwiązane za­danie (zagadka, rebus). rawidłowy rozwój uczuć jest ważny z tego względu, że są one głównym motywem działania dziecka. Chętnie podejmuje czynności, które wywo->| łują zadowolenie, unika zaś tych, które sprawiają przykrość. Na przykład sześciolatek chętnie myje naczynia po posiłkach, jeżeli rodzice wyrażają za to uznanie, a pochwała sprawia mu satysfakcję Drzwi Gdynia  Continue reading

Trudności wychowawcze w okresie przedszkolnym

rodzinaOkres przedszkolny obejmuje lata od 3—6 roku życia. W początkowej jego fazie dziecko w dalszym ciągu kieruje się impulsami, a jego procesy I poznawcze są jeszcze subiektywne, związane z osobistym doświadczeniem. Stopniowo staje się coraz bardziej zdyscyplinowane i potrafi podpo­rządkować się wymaganiom zbiorowego życia. Doskonaleniu ulega jego mowa. Już nie pojedyn­cze słowa i gesty, ale zdania coraz poprawniej formułowane stają się środkiem porozumiewania z otoczeniem. Zakres doświadczeń dziecka stale j wzrasta, uczy się ono, co wolno robić, a co jest zakazane. łówną formą działania w okresie przedszkol­nym jest zabawa. Dzięki niej uczy się ono zręcz- I ności, rozwija wyobraźnię, ćwiczy umiejętności. Jest już zdolne do bawienia się zespołowego, co wpływa na kształtowanie się kontaktów społecz- i nych. Nie omawiając dokładnie charakterystycz- | nych cech tego okresu postaramy się przedstawić 1 objawy trudności wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych, ukazując jednocześnie ich źródła | oraz możliwości likwidowania pojawiających się problemów. iektóre dzieci mają ogromne kłopoty z przystoso­waniem się do warunków życia ze względu na upo­śledzenie umysłowe. Z trudem i dużym opóźnie­niem opanowują czynności związane z chodzeniem, mówieniem, ubieraniem się, samodzielnym jedze­niem. Na bodźce reagują w sposób niezrozumiały illa otoczenia. Wymagania stawiane tym dzieciom powinny być uzgodnione z psychologiem Drzwi Gdańsk  Continue reading

TRUDNOŚCI WIEKU PONIEMOWLĘCEGO

rodzinaW okresie poniemowlęcym dziecko umie już cho­dzić, opanowuje wiele umiejętności, uczy się sa­modzielnie jeść i pić, posługiwać się kubkiem, łyż­ką, widelcem, myje i wyciera rączki, wycina, lepi, wkłada koszulkę, buciki i wykonuje inne czynnoś­ci. Naturalnie, robi to niezręcznie, rozlewa, brudzi. rawy but wkłada na lewą nóżkę, potrzebuje wieli czasu na wykonanie każdej czynności. Dorośli ni« zawsze potrafią zrozumieć malca, który nie trafia łyżką do buzi, denerwują się jego niezręcznością! i jeśli nie mogą poświęcić mu wiele czasu, wyręl czają mimo protestów. Krócej trwa karmienie niżl samodzielne jedzenie. Opóźnia się w ten sposób! proces usamodzielniania dziecka. W dodatku spieJ sząca się matka łatwo denerwuje się niezręcznoś-l cią wykazywaną przez nie i często karci za nie-«] udane próby. Może to wywołać niechęć do ubiera-j nia się czy jedzenia bez pomocy, aby nie wywołać gniewu rodziców. Z tego powodu dopiero w okre­sie szkolnym zaczyna ubierać się samo, próbuje samodzielnie jeść, a nie mając wprawy, robi to] znacznie gorzej niż rówieśnicy przyzwyczajeni do samoobsługi we wczesnym dzieciństwie. łówną formą działalności małego dziecka jest zabawa Drzwi drewniane Gdańsk  Continue reading

OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

rodzinaW wielu rodzinach, w których występują kłopoty wychowawcze, panuje przekonanie, o czym już wspominaliśmy, że dzieci rodzą się dobre lub złe. Wiara w niedobre skłonności dziecka utrudnia ro­dzicom poszukiwanie przyczyn powstających pro­blemów w środowisku domowym, w usposobieniu ojca i matki, w ich stosunku do dziecka. Nie do­strzegają oni własnych błędów, widzą jedynie uje­mne cechy charakteru dziecka i ostrymi karami chcą zmusić je do zmiany. Poznanie rzeczywistej przyczyny zaistniałych trudności jest podstawo­wym warunkiem ich likwidacji. Kiedy dojdziemy do wniosku, że zbytnia surowość wywołuje zabu­rzenia w zachowaniu dziecka, możemy stopniowo ją łagodząc uzyskać pozytywne wyniki. Istnieją także wrodzone defekty i one mogą w istotny sposób zaburzyć zachowanie dziecka. Dziecko upośledzone umysłowo, zwłaszcza w sto­pniu lekkim, można wychować na wartościowego człowieka, dobrze przygotowanego do samodziel­nego życia Mączka ceglana  Continue reading

WADLIWA ORGANIZACJA ŚRODOWISKA RODZINNEGO

rodzinaRodziny dysfunkcjonalne i patologiczne są najJ częściej objęte wzmożoną kontrolą, a dzieci poj mocą; w krańcowych zaś przypadkach są wycho wywane przez instytucje opiekuńcze. Natomias rodzinami, które nie potrafią sobie radzić bąd popełniają poważne błędy wychowawcze, ni zdając sobie z tego sprawy, praktycznie nikt si nie zajmuje. Wprawdzie w szkole wygłaszane s pogadanki pedagogiczne, czasami w prasie lub telewizji pojawi się jakiś reportaż o wychowaniu} ale nie zawsze rodzice potrafią odnieść te treść do siebie. W Polsce nie potrafimy zorganizować bogate sieci poradni wychowawczych czy rodzinnych nie ma także rozwiniętej potrzeby korzystam! z nich. Tymczasem spojrzenie na rodzinę osobjl z zewnątrz może być niezwykle pomocne, gdyż jes| obiektywne i kompetentne. Powodem powstają­cych trudności wychowawczych mogą być nieral drobne sprawy, łatwe do naprawienia, gdyby byty w porę uświadomione. taramy się w tej książce pokazać różne sytul acje, które mogą prowadzić do zaburzeń w zacho-J waniu się dzieci. Większość kłopotów, poza niel właściwym stosunkiem do dzieci, powstaje wów­mas, kiedy rodzina nie potrafi prawidłowo zorga­nizować środowiska wychowawczego Sala weselna Pyskowice  Continue reading

PATOLOGIA RODZINY

rodzinaNajcięższe warunki rozwoju ma dziecko w rodzi­nie zdemoralizowanej, o niskim poziomie moral­nym i kulturalnym. Wprawdzie rodziny skłócone 1 rozbite również zalicza się do patologicznych, to jednak tworzą one odmienny typ od tych, o których będzie mowa obecnie. Zaczniemy od rodzin, w któ­rych występuje alkoholizm, najgroźniejszy wróg prawidłowego rozwoju dziecka, najpoważniejsze źródło trudności wychowawczych tkwiących w ro­dzinie. Pogarsza on znacznie sytuację materialną rodziny. Wydatki na alkohol pochłaniają najwię­cej środków z budżetu rodzinnego — w rezultacie występuje w niej niedożywienie, a nawet głód, brak niezbędnych środków na ubranie, meble, środki czystości itp. Głód skłania dzieci starsze do kradzieży, nieodpowiednie zaś warunki do pracy umysłowej (brak książek, zeszytów, miejsca do pracy, spokoju itp.) obniżają wyniki nauczania.
Alkoholizm może występować u jednego z rodzi­ców (częściej u ojca niż u matki), czasami jednak u obojga Sala weselna Zabrze  Continue reading

NIEWYDOLNOŚĆ WYCHOWAWCZA RODZINY

rodzinaNiektóre rodziny są wyraźnie nieporadne w zakre­sie oddziaływania na własne potomstwo. Kochają swoje dzieci, ale nie umieją nimi kierować. Brak wiedzy pedagogicznej utrudnia rozumienie rodzi­cielskich powinności i dostrzeganie popełnianych błędów. Chwilami opiekunowie starają się rozpo­znać potrzeby dziecka, zbliżyć się do niego, ale są niezręczni i nie potrafią korygować jego zacho­wań. Małe dziecko wymusi wtedy wszystkie od­stępstwa od przyjętych reguł, niejako wyczuwa wykorzystuje bezsilność dorosłych. Ci natomiast po nieudanych próbach kierowania dzieckiem re­zygnują ze świadomego oddziaływania na nie w imię tzw. świętego pokoju. Twierdzą przy tym, że od wychowania są specjalne instytucje: przed­szkole, potem szkoła. Najczęściej także nauczycie­lowi nie udaje się nawiązanie współpracy z takimi rodzicami, bo jeśli nawet wysłuchają i obiecają, że dopilnują, aby uczeń wywiązywał się ze swych obowiązków, to i tak nie potrafią tego od niego yegzekwować. Czasami stosują kary, innym ra­zom są pobłażliwi i łatwo ulegają zachciankom dziecka. Na ogół zresztą nie interesują się tym, co robi, gdzie przebywa, wiedzą, że i tak ich nie po- ntucha, jeśli mu czegoś zabronią. odziny te są także niezaradne życiowo. Nie po- rafią zaplanować budżetu. Nie umieją utrzymać w domu ładu i porządku, mają trudności z goto­waniem i innymi domowymi czynnościami Sala weselna Gliwice  Continue reading

NIE UZGODNIONE METODY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM

rodzinaZróżnicowanie postaw rodzicielskich doprowadza do odmiennych oddziaływań ojca i matki. Jeśli matka taktownie łagodzi surowość swego męża, może osiągnąć pozytywne rezultaty. Najczęście; jednak dzieje się coś innego. Dochodzi mianowicie do rywalizacji w zdobywaniu miłości dziecka przez poniżanie i obwinianie współmałżonka. Ma­tka obiecuje, że nie powie ojcu o dokonanym prze­winieniu, bo wymierzy on zbyt surową karę. Syn wie, że będzie chroniony, może więc liczyć, że wszelkie jego wybryki będą ukrywane. Najczęście;’ ignoruje taką matkę, a nienawidzi ojca, jeśli nie może z nim nawiązać uczuciowego kontaktu, a za uchybienia otrzymuje surowe kary fizyczne. Jeśli to krańcowy przykład. Często mamy do czynienia z mniej zróżnicowanymi oddziaływaniami rodzin ców. Na przykład jedno pozwala na przebywania poza domem w określonych godzinach, drugie waża, że jest to niebezpieczne, i wymaga przesia­dywania w domu nad książką. e uzgodnione metody postępowania utrudnia­li) dziecku rozumienie i przyswajanie norm regulu­jących ludzkie współżycie. Wszelkie wymagania utają się względne, uzależnione od osoby, która je ntawia. W ten sposób powstają dwa typy zacho­wań: jeden typ zachowań aprobowanych przez matkę, drugi — przez ojca. W obecności obojga aiałe dziecko jest zdezorientowane i podporządko­wuje się temu, którego bardziej się boi Sala weselna Tarnowskie Góry  Continue reading

Rodzinne źródła trudności wychowawczych

rodzinaPrzechodzimy teraz do analizy przyczyn trudno-l ści wychowawczych tkwiących w rodzinief Wprawdzie do zaburzeń w zachowaniu dziecka mogą doprowadzić kontakty z niektórymi rówie­śnikami lub wykolejonymi ludźmi dorosłymi czj niepowodzenia na terenie przedszkola lub szko­ły, to jednak skupimy uwagę na uwarunkowaniacł rodzinnych. Zdając sobie z nich sprawę łatwiej moż-l na uniknąć błędów lub naprawić już popełnione.! Dziecko dobrze wychowane, o wykształconych na-1 wykach respektowania norm moralnych, jest naj ogół odporne i nie daje się łatwo sprowadzić na złą drogę. Wprawdzie bywają jednostki bardziej suge­stywne, zwłaszcza te o obniżonej sprawności inte-l lektualnej, ale jeśli rodzice dobrze rozumieją swoje dziecko i czuwają nad nim, pomagając w pokony­waniu powstających trudności, mogą uchronić je] przed ujemnymi wpływami z zewnątrz. adania psychologów w kraju i za granicą wyka­zują zależność postępowania dziecka i jego rozwo- ] ju od stosunku rodziców do niego, czyli od postaw! rodzicielskich. Zauważono na przykład, że dzieci j matek i ojców o demokratycznych postawach cecował szybszy rozwój umysłowy, łagodne i po- i|mi|ik> usposobienie, koleżeński, przyjazny stosu- nrli do innych ubezpieczenia Częstochowa  Continue reading

STOSUNKI WEWNĄTRZRODZINNE

rodzinaRodzina stanowi intymne środowisko, w którym stosunki między rodzicami a dziećmi powinny być swobodne, bez przymusu i sformalizowanych zo- Jłowiąz&ń,/Pogodny nastrój, serdeczność i wzajem­ne zrozumienie tworzą właściwy klimat do życia. Dziecko w takich warunkach nie sprawia kłopo­tów wychowawczych, rozwija się prawidłowo, bez skrzywień i wypaczeń. Chwilowe zakłócenia, spowodowane chorobą lub innymi ciężkimi prze­życiami, nie osłabiają związków uczuciowych, a jeszcze bardziej umacniają życzliwość i troskę i każdego członka rodziny. Do domu pełnego cie­pła i serdeczności każdy wraca po trudach dnia /, prawdziwą przyjemnością. Jeśli zdarzają się nie­porozumienia, są rozwiązywane umiejętnie i nie trwają długo. aki model rodziny jest niewątpliwie tworem abstrakcyjnym, trudnym do zrealizowania w rze­czywistości kredyty Częstochowa  Continue reading

ROLA MATKI I OJCA W WYCHOWANIU DZIECKA

rodzinaWiele problemów wychowawczych powstaje wskutek wadliwego ukształtowania ról rodzicielskich. Kiedy mówimy o roli, mamy na myśli okre­ślone wymagania społeczne uznane za obowiązu­jące przy jej pełnieniu. W naszym społeczeństwie rola matki jest wyraźniej określona niż rola ojca. Od matki wymaga się miłości do dziecka, wzoro­wej pielęgnacji i prawidłowego wychowania. To ona czuwa przy łóżeczku, kiedy jest chore, ona je kar­mi własną piersią, a jeśli jest to niemożliwe, przy OlOwuje odpowiednie mieszanki, zupki; ona 11U łada do snu, ona je tuli, śpiewa kołysanki, ubie- ni IW okresie szkolnym oczekuje się, że matka bę­dzie utrzymywała stały kontakt ze szkołą, dopil- liuje uczenia się i wykonywania zadań domowych. Jest osobą, na którą dziecko może zawsze liczyć: on u zrozumie, pocieszy, zreperuje i upierze ubra­nie, zrobi kanapki do szkoły, kupi, co ubezpieczenia oc Częstochowa  Continue reading

Rodzina jako środowisko wychowawcze

rodzinaKiedy mówimy o funkcjach, mamy na uwadze nie tylko zadania, jakie przyjmuje na siebie rodzina, ale i skutki wywoływane przez działania i zacho­wania jej członków, bez względu na to, czy były zamierzone (tak, jak zadania), czy też nie zamie­rzone i nie uświadamiane. Przykładem zadania może być kontrola wywiązywania się dziecka z obowiązków szkolnych, funkcji zaś – nie uświa­domione na przykład oddziaływanie ojca na stosu­nek syna do matki i do innych osób. odzina spełnia w społeczeństwie dwie podsta­wowe funkcje: utrzymuje ciągłość biologiczną oraz przekazuje młodemu pokoleniu dziedzictwo kulturowe strony internetowe Częstochowa  Continue reading

Tanie lampy sklep internetowy

W wakacje to czas kiedy często decydujemy się na remonty i zmiany w naszych wnętrzach. Niestety nie zawsze zmożemy sobie pozwolić na radykalne zmiany, które najczęściej są po prostu bardzo kosztowne. Wtedy można łatwymi sposobami odmienić każde wnętrze. Niekiedy wystarczy zakupić nowe dodatki, firany, zasłony, nowe piękne kwiaty. Dobrym pomysłem jest także zmiana oświetlenia w domu. Nie od dziś wiadomo, że światło w dużej mierze tworzy nastrój w domu, dlatego też nawet niewielkie zmiany spowodują, że spojrzymy na nasze mieszkanie nieco przychylniej. Często wystarczy wstawić do pokoju ciekawą i niezwykle oryginalną lampę by odmienić nasze wnętrze i wprowadzić do niego duży powiew świeżości. Jeśli zależy nam aby zmian dokonać możliwie najniższym kosztem, możemy zdecydować się na zakup nowego oświetlenia w internecie. Miejscem gdzie na pewno znajdziemy interesujące nas tanie lampy  sklep internetowy